fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Dijaška skupnost

V primeru raznih pritožb se dijaki najprej obrnejo na razrednika, ki o njih presodi in poskuša težave odpraviti. V nasprotnem primeru posreduje pritožbe ravnateljici.
Ravnateljica sporoči razredniku rešitve ali način reševanja pritožbe (razredni učiteljski zbor, celotni učiteljski zbor, komisija, inšpekcija). Skupne probleme je možno rešiti tudi na sestankih skupnosti dijakov.
Mentor dijaške skupnosti posreduje predloge, želje na pedagoških ali redovalnih konferencah. Predvsem so zaželeni predlogi dijakov, ki se nanašajo na izboljšanje pouka, povečanje obiska v šoli, medsebojno pomoč, večjo discipliniranost…
Kolektivne prošnje in pritožbe v zvezi s svojo aktivnostjo vlagajo oddelčne skupnosti ter dijaška skupnost v tajništvo šole. Predlog rešitve vloge pripravi razširjen kolegij ravnateljice ali učiteljski zbor.
Dijaki imajo svojega predstavnika tudi v Svetu šolskega centra.

 

Cilji dijaške skupnosti


Na rednih sestankih dijaške skupnosti bomo reševali tekočo problematiko. Predloge za reševanje morebitnih problemov bo mentor dijaške skupnosti posredovala vodstvu šole in učiteljskemu zboru Srednje lesarske šole.
Prizadevali se bomo za kakovosten in kvaliteten pouk.
Opozarjali bomo dijake na njihove dolžnosti in pravice ter skušali preprečevati kršitve šolskega in hišnega reda. To velja predvsem za pravočasno in redno obiskovanje pouka, aktivno sodelovanje pri pouku ter izpolnjevanje dolžnosti.
Prizadevali si bomo dvig standarda dijakov, v učilnicah, v delavnicah, …
Aktivno bomo sodelovali pri oblikovanju podobe šole ter predstavitvi dela in življenja na šoli.
Sodelovali bomo na kulturnih in športnih prireditvah, lesariadi in drugih tekmovanjih.
Izvedli bomo volitve za predstavnika dijakov Srednje lesarske šole v Svet zavoda.

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)