fb-sls-lj


Srednja lesarska šola Ljubljana

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 2411 662
Ravnateljica:   01 2411 624
Zbornica: 01 2411 622
Svet. služba:   01 2411 614
Fax: 01 2411 663

lesarska@sclj.si

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Praktično usposabljanje z delom

Po trenutno veljavni zakonodaji sta nosilec poklicnega in strokovnega izobraževanja podjetje in šola, ki skupaj izvajata izobraževalni program. Sestavni del vsakega izobraževalnega programa je tudi praktično izobraževanje.

Praktično izobraževanje se deli na:

 • praktični pouk v šoli in
 • praktično usposabljanje z delom dijakov pri delodajalcih (PUD).

V šolah poteka praktično izobraževanje kot praktični pouk in obsega predvsem pridobivanje tistega temeljnega poklicnega znanja in spretnosti, ki bi olajšale vključitev dijaka neposredno v delovni proces, ter tistega znanja, ki ga v podjetju ali obratovalnici dijak ne more dobiti.

PUD temelji na spoprijemanju z dejanskimi okoliščinami. Omogočati mora pridobivanje znanja, ob tem pa še poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih zmožnosti ter poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in uspešen razvoj poklicne kariere z neposrednim opravljanjem dela.

Program se izpelje na podlagi individualnih ali kolektivnih učnih pogodb.

Delodajalec, ki prevzame nalogo mentorja (izobraževalca) mora imeti:

 • mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit iz ustrezne stroke, ki zajema pedagoško andragoško izobrazbo ali
 • ustrezno poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj,
 • višjo izobrazbo iz ustrezne stroke in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj.

Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v obratovalnici ali podjetju mora biti delovno (učno) mesto opremljeno v skladu z zahtevami posameznega izobraževalnega programa. Oprema mora zadostiti minimalnim pogojem, ki zagotavljajo doseganje zadovoljive kakovosti izdelkov in storitev ter realizacijo ciljev praktičnega usposabljanja z delom za posamezni poklic. Zagotovljeno mora biti varstvo pri delu!

Pravice in obveznosti podpisnikov pogodbe:

Dolžnosti dijaka:

 • • redno izpolnjevati učne obveznosti, si zagotoviti delovno obleko in ustrezno obutev,
 • se pri usposabljanju ravnati po navodilih delodajalca in v skladu s pravilnikom o šolskem redu,
 • delodajalca najpozneje v 24 urah obvestiti o vzroku svoje odsotnosti z učnega mesta in najpozneje v treh dneh po prenehanju vzrokov za odsotnost priložiti dokazila o upravičeni odsotnosti z učnega mesta,
 • varovati poslovno tajnost delodajalca,
 • se ravnati po predpisih o varnosti in zdravju pri delu,
 • sproti voditi predpisano dokumentacijo (poročilo oz. dnevnik praktičnega izobraževanja),

Pravice dijaka so:

 • • praktično usposabljanje z delom v skladu z izobraževalnim programom in ustreznim izpitnim katalogom,
 • zavarovanje za čas praktičnega usposabljanja z delom za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni,
 • zaščita pri delu v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Dolžnosti šole:

 • zagotavljati stalno sodelovanje strokovnih delavcev šole z mentorji, ki vodijo PUD; za to šola določi strokovnega delavca v skladu z normativi in standardi,
 • v šolskih delavnicah odpraviti morebitne primanjkljaje v praktični usposobljenosti dijakov, do katerih bi prišlo zaradi objektivnih okoliščin pri delodajalcu (motnje v proizvodnji in podobno),
 • priskrbeti dijaku PUD, če dejavnost delodajalca iz te pogodbe preneha ali nastopijo resne, motnje pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, ki bi ogrozile praktično usposabljanje dijaka in tako njegovo napredovanje v izobraževanju.

Dolžnosti delodajalca:

 • • dijaku omogoči praktično usposabljanje z delom v skladu z izobraževalnim programom in ustreznim izpitnim katalogom; zato mu določi mentorja,
 • skrbeti za varnost pri delu in zdravje dijaka ter mu priskrbeti posebna zaščitna sredstva,
 • dijaka seznaniti s predpisi o zdravju in varstvu pri delu,
 • skrbeti za ustrezne odnose med dijaki in sodelavci,
 • dijaku nalagati le tista dela, ki so določena z izpitnim katalogom,
 • obvestiti šolo, če je dijak odsoten brez opravičila več kot 48 ur,
 • sodelovati s strokovnim delavcem, ki ga določi šola,
 • pregledovati poročila oziroma dnevnik praktičnega usposabljanja z delom, ki ga vodi dijak, in ob koncu izobraževanja pregled poročila oziroma dnevnika potrditi.

PUD - Informacije delodajalcem

Najava učnega mesta

Praktično usposabljanje z delom (Center RS za poklicno izobraževanje)

 

RAZPORED POUKA IN PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA PRI DELODAJALCIH NA SREDNJI LESARSKI ŠOLI ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

PUD (40 dni):

Razred 3. C, 3. Č, 3. D
1. september 2020 – pouk
Praktično izobraževanje (40 dni) – 2. september 2020 - 30. oktober 2020
Pouk – 2. november 2020 – 21. maj 2021
Razdelitev spričeval – 21. maj 2021

PUD (40 dni):

Razred 2. C, 2. Č, 2. D
Pouk – 1. september 2020 – 23. oktobra 2020
Praktično izobraževanje (40 dni) – 2. november 2020 – 31. decembra 2020
Pouk – 4. januar 2021 - 23. junij 2021
Razdelitev spričeval – 24. junij 2021

PUD (40 dni):

Razreda 1. C, 1. Č, 1. D
Pouk – 1. september 2020 – 21. april 2021
Praktično izobraževanje (40 dni) –22. april 2021 – 23. junij 2021
Razdelitev spričeval – 24. junij 2021

PUD (10 dni):

Razreda 2. G, 1. K, 1. L: od 4. januarja 2021 - 15. januarja 2021
Razredi 2. A, 2. B, 1. G: od 1. marec 2021 - 12. marca 2021
Razredi 3. A, 3. B, 1. H: od 15. marca 2021 – 26. marca 2021

Projektno delo (10 dni):

Razreda 2. K, 2. L: od 1. marec 2021 - 12. marca 2021
Razred 4. A, 4. B: od 15. marca 2021 – 26. marca 2021

les 2

Znanje in zavedanje o lesu ima pridih čarobnosti in nekaj skrivnostnosti, delati z lesom je kreativno in lepo.

(neznan avtor)

les 3

Če ne bi bilo lesa, bi ga bilo treba izumiti.

(Teischinger)

les 1

Les brez gozdov je prav tako nepredstavljiv kot dan brez lesa.

(Patrick Moore)